AKTUALNOŚCI

 Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:
www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl 

Biuro Doradztwa Europejskiego Eurocompass
www.eurocompass.pl


© EuroCompass Sp. z o.o.

webdesign Dariusz Szurek
www.manea.pl


SZKOLENIA

Słuchaczom proponujemy podniesienie kwalifikacji w zakresie:

- INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH-PV

- INSTALATOR SYSTEMÓW SOLARNYCH

- INSTALATOR POMP CIEPŁA

- INSTALATOR KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

- INSTALATOR PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH

Szkolenia prowadzone będą w oparciu o założenia programowe Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz projektu ustawy o OZE. Szkolenia zakończone zostaną egzaminem zewnętrznym przed specjalnie w tym celu powołaną Komisją, w zakresie praktycznych umiejętności instalowania systemów OZE.
Szczegółowy zakres szkoleń przewidziany przez organizatora
1. INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH – 88 godz. (11 dni po 8 godz.)

Moduł 1. – wprowadzenie – 8 godz.
- informacje na temat racjonalnego korzystania z energii (RUE) i odnawialnych źródeł energii
- standardy energetyczne w budynkach,
- zagadnienia ochrony środowiska (kwestie ekologiczne)
- małe systemy energii odnawialnej,
- rynki OZE i możliwości z tym związane.

Moduł 2. – Instalacja systemów PV – 72 godz. (w tym 40 godz. praktyki).
- Fotowoltaika, jako źródło wykorzystywania energii słonecznej
- sytuacja rynkowa produktów wykorzystujących energię słoneczną,
- porównanie kosztów i rentowności,
- elementy, charakterystyka i rozmiary systemów wykorzystujących energię słoneczną,
- wybór odpowiedniego systemu i elementów o odpowiednich wymiarach,
- określenie zapotrzebowania na energię ciepła, perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce,
- ochrona przeciwpożarowa,
- dotacje, Formy wsparcia- ZC (zielone certyfikaty) i Feed in Tarif (taryfa stała) oraz omówienie nowego projektu ustawy o OZE.
- projektowanie, instalacja i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
- europejskie normy technologiczne i systemy certyfikacji: Solar Keymark,
- przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie systemów certyfikacji,
- omówienie rodzaje paneli PV na przykładach (eksponaty paneli mono i polikrystalicznych oraz paneli BIPV - polikrystaliczne, monokrystalicze, amorficzne i kolorowe moduły LOF SOLAR)
- Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci (On-Grid) oraz systemy autonomiczne (Off-Grid)
- Zwrot inwestycji fotowoltaicznych w różnych warunkach finansowania- analiza finansowa,
- Czynniki wpływające na sprawność instalacji PV
- Formy magazynowania energii
- Odpowiednia konfiguracja i dobór systemów
- Procedury administracyjno- prawne wymagane przy budowie instalacji fotowoltaicznej
- Zabezpieczenia w systemach PV
- Wpływ warunków meteorologicznych na produkcję energii elektrycznej
- Instalacja systemów fotowoltaicznych
- Domy Plus Energetyczne.

Praktyka:
Elementy, charakterystyka i rozmiary systemów wykorzystujące energię słoneczną
konfiguracja i dobór systemów, Instalacja systemów fotowoltaicznych, instalacja i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, rodzaje paneli PV, systemy fotowoltaiczne w sieci (On-Grid oraz Off-Grid), omówienie rodzaje paneli PV na przykładach (eksponaty paneli mono i polikrystalicznych oraz paneli BIPV - polikrystaliczne, monokrystalicze, amorficzne i kolorowe moduły LOF SOLAR, wybór odpowiedniego systemu i elementów o odpowiednich wymiarach

Moduł 3. – Efektywność energetyczna – 8 godz.
- Omówienie korzyści i wymagań wynikających z ustawy o Efektywności Energetycznej
- Określenie realnych potrzeb energetycznych i potencjału oszczędnościowego przedsiębiorstwa
- Planowanie i przygotowanie energetycznego audytu wewnętrznego
- Wskazanie możliwości modernizacji w przedsiębiorstwie
- Systemy wsparcia finansowego dla inwestycji energooszczędnych
- Przedstawienie rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacji obiektów

2. INSTALATOR SYSTEMÓW SOLARNYCH 72 godz. (9 dni po 8 godz.)
- podstawowa wiedza techniczna użytkowania energii solarnej
- podstawowe funkcje kolektorów słonecznych,
- podstawowe funkcje systemu magazynowania energii solarnej,
- struktura i funkcje obiegu solarnego,
- planowanie solarnego systemu cieplnego dla instalacji ciepłej wody użytkowej,
- planowanie dużych termalnych instalacji solarnych – koncepcje zbiorników
- solarne pomocnicze ogrzewanie oraz ogrzewanie basenu,
- kontrola i technologia pomiarowa, czujniki
- praca i konserwacja solarnego systemu cieplnego,
- specjalne zastosowanie i integracja systemów solarnych,
- oprogramowanie do planowania instalacji i analizy danych,
- błędy w projektowanych i zamontowanych systemach,

Praktyka:
Struktura i funkcje obiegu solarnego kontrola i technologia pomiarowa, czujniki, praca i konserwacja systemów, integracja systemów solarnych, oprogramowanie do planowania instalacji i analizy danych.

3. INSTALATOROR POMP CIEPŁA - 72 godz. (9 dni po 8 godz.)
- sytuacja rynkowa w zakresie pomp ciepła,
- zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach,
- identyfikacja gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej,
- logistyka,
- regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych,
- możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła,
- wymogi techniczne pomp,
- bezpieczeństwo,
- filtracja powietrza,
- podłączenia do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu,
- europejskie normy dotyczące pomp ciepła oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego,
- związek pomiędzy niskimi temperaturami rozpraszacza ciepła, wysokimi temperaturami źródła ciepła a wydajnością systemu, określenie współczynnika efektywności (COP) oraz współczynnika sezonowej wydajności (SPF),
- komponenty i ich działanie w ramach obiegu pompy ciepła, w tym kompresora, zaworu rozprężnego, aparatu wyparnego, kondensatora, mocowań i osprzętu, smaru, chłodziwa, możliwości przegrzania i przechłodzenia oraz chłodzenia w pompach ciepła,
- umiejętnością wyboru i kalibracji komponentów w typowych sytuacjach instalacyjnych, w tym określenie typowych wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody na podstawie zużycia energii, określenie wydajności pompy ciepła na podstawie obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody, na podstawie masy akumulacyjnej budynku i przy przerwach w zasilaniu prądem; określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności i włączenie drugiego układu grzewczego.

Praktyka:
Możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach, wymogi techniczne pomp, bezpieczeństwo, filtracja powietrza, podłączenia do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu,
wybór i kalibracja komponentów w typowych sytuacjach instalacyjnych, w tym określenie typowych wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody na podstawie zużycia energii, określenie wydajności pompy ciepła na podstawie obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody, na podstawie masy akumulacyjnej budynku i przy przerwach w zasilaniu prądem; określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności i włączenie drugiego układu grzewczego,

4. INSTALATOR KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ - 72 godz. (9 dni po 8 godz.)
- środowisko i rynkowa sytuacja biomasy,
- paliwa alternatywne z biomasy i logistyka biomasy
- dotacje
- prawo budowlane, ochronę przeciwpożarową, pomoc, „paszport energetyczny”
- kominy i odprowadzanie spalin
- techniki, systemy spalania i instalacje cieplne
- optymalne rozwiązania hydrauliczne
- projektowanie, instalacja i konserwacja kotłów i pieców na biomasę.
- europejskie normy technologiczne i normy dotyczące paliw z biomasy, takich jak granulat,
- przepisy prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie instalacji systemów wykorzystujących biomasę.
- porównanie kosztów i zysków,
- nowe branże takie jak zakup energii na zlecenie i lokalne mikrosieci ciepłownicze
- zestawienie kosztów
- instalację i uruchomienie
- konserwację i serwisowanie
- naprawę usterek (rozwiązywanie problemów)

Praktyka:
Techniki, systemy spalania i instalacje cieplne, optymalne rozwiązania hydrauliczne, projektowanie, instalacja i konserwacja kotłów i pieców na biomasę, instalacje i uruchomienie, konserwacja i serwisowanie, naprawa usterek (rozwiązywanie problemów).

5. INSTALATOR PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH - 72 godz. (9 dni po 8 godz.).

- zasoby geotermalne i temperatury źródeł gruntowych w różnych regionach, identyfikacja gleb i skał pod kątem przewodzenia ciepła,
- przepisy dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych,
- podstawy wyboru odpowiedniego systemu pomp ciepła i układu tego systemu,
- technologie wiercenia i kopania,
- instalacja pionowych kolektorów gruntowych,
- konstrukcja studni,
- testy ciśnieniowe,
- logistyka,
- prawo budowlane i bezpieczeństwo.
- normy europejskie dotyczące płytkiej geotermii, ustawodawstwo krajowe i europejskie.
- odczytywania parametrów geologicznych i geotermalnych gruntu i ich wyznaczania,
- przygotowywanie raportu z odwiertu zawierającego informacje o skałach, wodach gruntowych itp.;
- zapewnienia ochrony środowiska (zwłaszcza dla wód gruntowych) podczas wykonywania odwiertów,
- zgrzewanie rur plastikowych oraz stosowania innych metod łączenia,
- spoinowanie, podsadzania lub wykańczania w inny sposób systemu pobierającego ciepło z gruntu,
- budowa studni wód gruntowych,
- instalacja odpowiednich rur, pomp i systemów kontrolnych,
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym identyfikacji i sporządzania rysunków lokalizacji odwiertów.

Praktyka:
Technologie wiercenia i kopania, instalacja pionowych kolektorów gruntowych, odczytywanie parametrów geologicznych i geotermalnych gruntu, budowa studni wód gruntowych, instalacja rur, pomp i systemów kontrolnych.
 


Witamy serdecznie na stronie internetowej projektu "Lubelskie kadry energetyki odnawialnej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.